Başkanlık Sistemiyle Sağlıklı Bir Demokrasi Kurabilmek

“Bizim uğrunda mücadele ettiğimiz hükumet seçimli bir despotizm olmayıp, bir yandan özgürlük ilkelerine dayanan ama aynı zamanda güçlerin farklı organlar arasında bölünmesini ve dengelenmesini gerektiren bir hükumet idi; öyle ki, diğerleri tarafından fiilen dengelenip kısıtlanmadan, hiçbir güç kendi hukuki sınırlarını aşamamalıdır.”
Amerika dışında bu sistemi kusursuz uygulayan ülke görülmemiştir

Yıllardır ülkemizde başkanlık sistemine geçilsin mi, geçilmesin mi ya da yarı başkanlık olsun mu tartışmaları yapılıyor.

erdoğan

Bu tartışmalar Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olması ile daha da alevlendi.
Halk arasında Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin sembolik olduğu gibi bir yanılgı var.
Türkiye’de devlet başkanının yetkileri olması gerekenden (parlamenter sisteme göre) çok daha geniştir.
Aslında adına bir tek “başkanlık sistemi” dememişiz ama anayasada başkanlık sistemini kurmuşuz bile.
Ayrıca bu ülkede işlemekte olan bir de güçlü başbakanlık sistemi var.
Burhan Kuzu’nun doksanlı yıllarda, “300 milletvekili çıkaran adamı durdurmak neredeyse imkânsız” sözlerini bu minvalde değerlendirmek gerekiyor.
Anayasanın 104. maddede Cumhurbaşkanına bu anlamda geniş yetkiler vermiştir.
Bugüne kadarki Cumhurbaşkanları, anayasanın kendilerine verdiği yetkileri tam olarak kullanmadı.
İcranın başı başbakandır, seçilerek gelmiştir, yetki de ondadır diyerek yetkilerini kullanmaktan gönüllü olarak feragat etmişlerdir.
Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan daha seçilmeden kendisinin çok farklı bir Cumhurbaşkanı olacağını ve anayasanın tanıdığı tüm yetkileri kullanacağını seçimlerden önce deklare etmiştir.
Peki, durum böyle olduğu halde neden Sayın Erdoğan başkanlık sisteminde ısrar etmekte?
Bana kalırsa Erdoğan bu sistemi kendisi sonrası dönem için istemekte.
Erdoğan, Türkiye’nin gelişmesi için başkanlık sisteminin daha doğru olacağına inanıyor.

başkanlıkla yönetilen

Gelelim Başkanlık Sistemine…
Başkanlık sistemi temsili rejim türlerinden biridir.
Bu sistemde yürütme devlet başkanı ve onun oluşturacağı kabineye, yasama ise meclis’e aittir ve güçler bölüşülmüştür.
Başkan halk tarafından seçildiği için güvenoyu alması gerekmez ve meclis tarafından düşürülemez.
Bu rejim anayasal planda kuvvetlerin bağımsızlığına dayanmaktadır.
Temelde kuvvetlerin eşitlik koşulu gerekmektedir.
Elbette bu sadece hukuki bir eşitliktir.
Siyasi açıdan yürütmenin yasamaya üstünlüğüne yol açar.
Yargı bağımsızlığı tüm demokratik rejimlerde ortak bir ilkedir.
Başkanlık sisteminde ise, yasama ve yürütme arasındaki ayrım da sertleştirilir.
Bu kuvvetler ayrılığı meselesi sert bir biçimde uygulanmazsa, bu işin sonu diktatörlüktür.
Ancak; Başkanlık sistemi, eğer gereğine uygun şekilde yapılırsa kuvvetler ayrılığını güçlendirecektir.

juan linz

Karşılaştırmalı politika uzmanı Juan Linz‘e göre iki sistem arasındaki bir diğer önemli fark; başkanlık sisteminde başkan’ın görev süresi boyunca yerini istediği sürece koruyabilmesine olanak veren düzenlemelerdir.
Oysa parlamenter sistemde mecliste hükümetin ve başbakan’ın düşürülmesi olasıdır.

Amerikalılar Avrupa’daki merkeziyetçi mutlak monarşinin sonucunun güç toplanması ve zorbalığın yaratılması olduğunu düşünüp, yeni bir sistem arayışına gitmiştir.
Öngördükleri şu olmuştur; kuvvetler ayrılığı sayesinde bir kişi ve ya grubun bütün devlet yetkilerini elinde toplamasını önlemektir.

thomas

Amerikan anayasasının fikir babalarından Thomas Jefferson’un bu konuya dair şunları söyledikleri bilinir:
“Bizim uğrunda mücadele ettiğimiz hükumet seçimli bir despotizm olmayıp, bir yandan özgürlük ilkelerine dayanan ama aynı zamanda güçlerin farklı organlar arasında bölünmesini ve dengelenmesini gerektiren bir hükumet idi; öyle ki, diğerleri tarafından fiilen dengelenip kısıtlanmadan, hiçbir güç kendi hukuki sınırlarını aşamamalıdır.”
Amerika dışında bu sistemi kusursuz uygulayan ülke görülmemiştir.

Bu sistemin tam olarak uygulanabilmesi için demokrasi kültürünün ve uzlaşı kültürünün oturmuş olması gerekiyor.

Mesela bir kaç örnek vermek gerekirse;
Ulusal çıkarlar söz konusu olduğunda birbiri ile uzlaşacak kurumlar var mı?
Yargı organları siyasal süreci kilitleyecek bir noktadan uzak mı?
Başkan ve parlamento uyumlu hareket edebilecek mi?

Kabul edelim veya etmeyelim, bu sistem doğru işletilmediğinde çok çabuk rejim krizine yol açabilecek bir sistem.
Oysa ki, Osmanlı’nın son dönemi ile birlikte parlamenter sistemde 100 yıllık bir tecrübemiz var.
Bu yüzyıllık tecrübeyi bir kenara bırakıp bilmediğimiz sisteme adım atmak insanların çoğunu tedirgin etmekte.
Başkanlık sistemiyle sağlıklı bir demokrasi kurabilmeyi başaran bir tek ülke ABD’dir.

Neticede bu meselenin yeterince tartışılmasında fayda var.
Başkanlık sisteminin bu ülke için “amentü” niteliğinde olduğunu söyleyenlere de veya bir felaket olduğunu söyleyenlere de kulak tıkamak gerekiyor öncelikle.
Sırf Tayyip Erdoğan istedi diye ret eden veya sırf Tayyip Erdoğan istedi diye kabul eden bir kitleden bağımsız şekilde en ince ayrıntısına kadar tartışılması gerekiyor.
Mesela;
İki meclisli bir sistemde başkanlık sistemi nasıl işler?
Kabinenin meclis dışından kişilerle oluşması faydalı veya zararlı olabilir mi?
Kuvvetler ayrılığı meselesi, yürütmenin denetlenmesi, seçim sistemine dair neler biliyoruz?
Söylediğimiz gibi, başkanlık sistemi bu ülkede enine boyuna tartışılmalı.
Ancak bir şeye dikkat edilmeli.
Türkiye’de sistem başkanlık sistemi kuracağız diyerek, federal devlet-federe devletler yapısına dönüştürülürse, bu, Türkiye Cumhuriyetinin parçalanması anlamına gelir.

Av. Özlem Ağca

 

başkanlıksistemivekorkular

Tedbir Nafakasının Niteliği

Yasa koyucu, boşanma hukukunda nafaka kurumu için kusur unsurunu sadece yoksulluk ve bakım nafakasında öngörmüştür

 

Boşanma veya ayrılık davasında eşlerin geçimi için verilecek nafakaya tedbir nafakası denir.

-Genel Olarak

Tedbir Nafakası belirlenirken kural olarak tutukluluk, hükümlülük ve özellikle işsiz kocanın kocanın nafaka yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

-Kusura Dikkate Alınmaz

Yasa koyucu, boşanma hukukunda nafaka kurumu için kusur unsurunu sadece yoksulluk ve bakım nafakasında öngörmüştür.

 

-Evlilik Dışı Birliktelik Varsa Verilmez

Bir başkası ile yaşayan eşe tedbir nafakası verilmez.

Tedbir nafakasını engelleyen birliktelik için aşağıdaki koşullar dikkate alınır:

a) Bir başkası ile yaşanıyor olmalı

b) Ekonomik destek bulunmalıdır

c) Gereksinim destekle sonlanmalıdır

d) Ekonomik birlik oluşmalıdır

 

-Tereke Alacağına Dahildir

Nafaka alacaklısının ölümü durumunda ölüm tarihine kadar işleyen nafaka miktarı terekenin alacağını oluşturur.

 

tedbirnafakası

 

 

Zilyetliğe İlişkin Koşullar

Bu sebeple zilyetlik mülkiyet hakkına bağlı değildir.
Zilyet olan kimsenin malik olması şart değildir.

 

Zilyetlik, en basit olarak bir kimsenin taşınır (menkul) veya taşınmaz (gayrimenkul) bir mal üzerindeki fiili hakimiyeti olarak tanımlanabilir.
Zilyetliğe sahip olan kişiye zilyet denir.
Mülkiyet bir kimsenin eşya üzerindeki hakkını ifade eder.
Hâlbuki zilyetlik, bu haktan bağımsız olarak sadece eşya üzerinde var olan bir hakimiyet durumunu gösterir.
Bu sebeple zilyetlik mülkiyet hakkına bağlı değildir.
Zilyet olan kimsenin malik olması şart değildir.

 

Zilyetliğe İlişkin Koşullar Şunlardır: 

-Malik Sıfatıyla Zilyetlik

-Çekişmesiz Zilyetlik

-Aralıksız Zilyetlik

-Zilyetliğin Geçici Olarak Kullanılması

-Zilyetliğin Zorlayıcı Sebepler Altında Geçici Olarak Terk Edilmesi

-Zilyetliğin Kaybı

-Yirmi Yıllık Zilyetlik

-Eklemeli Zilyetlik

-Kömür Havzasındaki Taşınmazlar

-Mülkiyet Hakkının Doğduğu An

-Zamanaşımı Yoluyla Kazanılacak Taşınmaz Miktarı

-Taşınmazın Sulu-Kuru Ayırımı

-Zilyetliğin kanıtlanması

 

zilyetlikkoşullar

 

 

 

Boşanmalarda Aile Konutuna İlişkin Önlemler

Aile konutu, sürekli olarak barınmak üzere kullanılan ve aile yaşamının yoğunlaştığı oturma yeridir

 

-Ortak Konut – Aile Konutu Karşılaştırılması

a) Ortak konut – Eşlerin birlikte seçtikleri oturacakları konut kavramı TMK’da ortak konut olarak adlandırılmıştır.

b) Aile konutu – Aile konutu, sürekli olarak barınmak üzere kullanılan ve aile yaşamının yoğunlaştığı oturma yeridir.

 

-Aile Konutunun Unsurları

1) Evlilik birliği kurulmuş olmalıdır.

a) Bütün evliliklerde uygulanır

b) Nişanlılar arasında ve evlilik dışı birliktelik yaşamalarda uygulanmaz

c) Terk halinde uygulanır

d) Birlikte yaşamaya ara verilmesinde uygulanır

e) Boşanma ve evliliğin iptali davası açılmasında uygulanır

f) Ayrılık kararı verilmesinde uygulanır

2) Aile yaşamanın yoğunlaştığı bir konut bulunmalıdır.

a) Oturmaya elverişli olmalıdır

b) Geçerli bir ayni ya da kişisel hakka dayalı olmalıdır

c) Kural olarak tek konut olabilir

d) Fiilen kullanılıyor olmalıdır.

 

-Ev Eşyası Kavramı

Ev eşyası kural olarak birlikte kullanılan bir eşya olması gerekmektedir.

Ev eşyalarına örnek olarak;

Buzdolabı, Çamaşır makinesi, Mobilyalar, Evdeki süs bitkiler vs..

 

-Aile Konutu Şerhi

a) Niteliği

b) Konulması

c) Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması

 

-Aile Konutu Üzerinde Evliliğin Genel Hükümlerine ilişkin Haklar

Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça,

-aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez

-aile konutunu devredemez

-aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

 

ailekonutunailişkin

 

Dövizle Askerlikte Yeni Düzenleme

Dövizle Askerlik 557 bin kişi kapsayacak şekilde genişletildi. Daha önce sayı 125 bin kişiyle sınırlıydı

 

Hükumet gurbetçilerin beklentilerini karşılamayan düzenlemeden döndü.

Dövizle Askerlik 557 bin kişi kapsayacak şekilde genişletildi. Daha önce sayı 125 bin kişiyle sınırlıydı.
Komisyona AK Partili vekillerin imzasıyla verilen önerge ile yasa teklifinde bulunan düzenlemenin kapsamı genişletiliyor. Buna göre, 3 yıl yurtdışında işçi ya da işveren olarak bulunan herkes bu haktan yararlanabilecek.

Önerge ile 6 bin Euro’ya bedelli askerlik yapma hakkı bulunan bütün gurbetçiler ve Türk vatandaşları bu kapsama alındı.

Düzenlemeye göre, yurtdışında üç yıl boyunca işçi ya da işveren olarak oturduğunu belgeleyenler, çifte vatandaş olup olmadıklarına bakılmaksızın 38 yaşına kadar başvurmaları durumunda bin Euro döviz ödemek suretiyle askerlik hizmetini yapmış sayılacak.

agcahukuk.org

 

sondurum

SGK’lıların 2016 Yılında Ödeyecekleri Prim Tutarları

Primden Muaf Günlük Yemek Parası

2,55 3,29 29,33%

 

 

30/6/201531/12/2015       1/1/201631/12/2016      Artış Oranı

Günlük Kazanç Alt Sınırı

42,45                                                      54,90                      29,33%

Aylık Kazanç Alt Sınırı

1.273,50                                             1.647,00                   29,33%

Günlük Kazanç Üst Sınırı

275,93                                                  356,85                    29,33%

Aylık Kazanç Üst Sınırı

8.277,75                                          10.705,50                  29,33%

1 Günlük Asgari Borçlanma Bedeli

(Askerlik, doğum, yurtdışı)

13,58                                                 17,57                            29,33%

1 Günlük Azami Borçlanma Bedeli

(Askerlik, doğum, yurtdışı)

88,30                                                114,19                            29,33%

1 Günlük Ayaktan Tedavi

İstirahat Parası Asgari

28,30                                               36,60                               29,33%

1 Günlük Ayaktan Tedavi

İstirahat Parası Azami

183,95                                             237,90                                29,33%

1 Günlük Yatarak Tedavi

İstirahat Parası Asgari

21,23                                              27,45                                      29,33%

1 Günlük Yatarak Tedavi

İstirahat Parası Azami

137,96                                         178,43                                        29,33%

Primden Muaf Günlük Yemek Parası

2,55                                                3,29                                          29,33%

Primden Muaf Aylık Çocuk Zammı

25,47                                            32,94                                         29,33%

Primden Muaf Aylık Aile Zammı Yardımı

127,35                                          164,70                                      29,33%

EK 5 Tarım Sigortalısı Aylık Asgari

322,20                                        435,63                                         35,21%

EK 5 Tarım Sigortalısı Aylık Azami

2.094,27                                    2.831,60                                     35,21%

EK 6 Kısmi Süreli Çalışan Aylık Asgari

(İşsizlik Hariç)

303,52                                           410,38                                      35,21%

EK 6 Kısmi Süreli Çalışan Aylık Azami

(İşsizlik Hariç)

1.972,86                                   2.667,45                                       35,21%

EK 6 Kısmi Süreli Çalışan Aylık Asgari

(İşsizlik Dahil)

331,53                                         448,26                                         35,21%

EK 6 Kısmi Süreli Çalışan Aylık Azami

(İşsizlik Dahil)

2.154,97                                 2.913,68                                         35,21%

İsteğe Bağlı Sigortalı Aylık Asgari

407,52                                    527,04                                            29,33%

İsteğe Bağlı Sigortalı Aylık Azami

2.648,88                               3.425,76                                           29,33%

İsteğe Bağlı Sigortalı (5/g) Aylık Asgari

254,70                                     329,40                                            29,33%

İsteğe Bağlı Sigortalı (5/g) Aylık Azami

1.655,55                                  2.141,10                                           29,33%

İsteğe Bağlı Sigortalı (GM 16) Aylık Asgari

298,85                                      404,06                                           35,21%

İsteğe Bağlı Sigortalı (GM 16) Aylık Azami

1.942,51                                  2.626,42                                           35,21%

2925 Tarım Sigortalısı Aylık Asgari

206,94                                     267,64                                              29,33%

4/b Sigortalısı Aylık Asgari

439,36                                     568,22                                                 29,33%

4/b Sigortalısı Aylık Azami

2.855,82                                 3.693,40                                              29,33%

4/b Tarım Sigortalısı Aylık Asgari

322,20                                     435,6                                                    335,21%

4/b Tarım Sigortalısı Aylık Azami

2.094,27                                 2.831,60                                                 35,21%

Köy Muhtarı Aylık Asgari

322,20                                       435,63                                                     35,21%

Köy Muhtarı Aylık Azami

2.094,27                                     2.831,60                                                35,21%

Geliri Asgari Ücret Olanın GSS Primi

50,94                                           65,88                                                        29,33%

Geliri Asgari Ücretten Fazla Olanın GSS Primi

152,82                                          197,64                                                       29,33%

Geliri Asgari Ücretin İki Katından

Fazla Olanın GSS Primi

305,64                                       395,28                                                          29,33%

Yabancı Uyrukluların GSS Primi

305,64                                        395,28                                                         29,33%

Stajyer Avukatların GSS Primi

76,41                                           98,82                                                            29,33%

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin GSS Primi

50,94                                         65,88                                                             29,33%

 

primtutarları

2016 Yılı İçin Mali Haklar Genelgesi

1/1/2016 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 4.092,53 TL’dir.

 

2016 yılı Ocak ayında uygulanacak mali haklar genelgesini Maliye Bakanlığı yayımladı.

Toplu sözleşme hükümleri hayata geçiyor.

İşte yayınlanan Genelge

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 27998389-010-06-02- 82-

Konu : Mali ve sosyal haklar

GENELGE

A) Toplu Sözleşmede Yer Alan Hükümler

Bilindiği üzere, 23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmede kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak aşağıda belirtilen bazı hükümlere yer verilmiştir.

1- Toplu Sözleşmenin;

İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında, “Maliye Bakanlığı, 8 inci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 8 inci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. ” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 1/1/2016-30/6/2016 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,088817), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,390277), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,028165) olarak belirlenmiştir.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 4.861,63 TL’ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 4.334,03 TL’ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 3/7/2015 tarihli ve 6235 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %6,90 oranında artırılmıştır.

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %6,90 oranında artırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde 2015 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2016 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %6,90 oranında artırılmıştır.

f) 21/10/2011 tarihli ve 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararma ekli (EK-I)’de gösterilen grupların 31/12/2015 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri %6,90 oranında artırılmıştır.

g) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında bulunanlar dahil) çalışan sözleşmeli personelin 31/12/2015 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %6,90 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

ğ) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 8.847,04 TL’ye yükseltilmiş ve 3 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları ise bu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde %6,90 oranında artırılmıştır.

2- Söz konusu Toplu Sözleşmede yer alan diğer bazı hükümlere ilişkin olarak 1/1/2016-31/12/2017 döneminde;

a) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi uyarınca yapılacak vekalet ücretiödemelerinde, anılan maddenin ikinci fıkrasının (b) bendindeki “10.000” gösterge rakamı yerine “15.000” gösterge rakamı esas alınacaktır.

b) Ayın ve haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasıhükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, “1.800” gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilecektir. Ek ödemeden mevzuatta öngörülen kesintiler yapılacaktır.

c) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi uyarınca ödenmekte olan toplu sözleşme ikramiyesi, 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar esas alınarak ödenecektir.

ç) 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri uyarınca anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlara, mali haklarına bu tarihten itibaren yansıtılmak suretiyle ilave bir derece verilecektir.

d) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvel kapsamında;

1) Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan,
2) Sivil savunma uzmanı kadrosunda bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,
3) Şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan,
4) 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesi uyarınca araştırmacı unvanlı memur kadrolarına atanmış olanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,
5) Mübaşir kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,
6) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “(A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (i) bendinde yer alan uzman ve denetmenlerin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ve bunların yardımcılarına ise 7 puan,
7) 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu kapsamında uzman hemşire ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında uzman ebe unvanını ihraz edenlerin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,
8) İtfaiye amiri, itfaiye çavuşu, itfaiye onbaşısı ve itfaiye eri ile zabıta amiri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,
9) Orman muhafaza memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,
10) Eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 15 puan,
11) Murakıp kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 7 puan,
12) Vaiz kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 10 puan,
13) Turizm araştırmacılarından anılan Toplu Sözleşmenin Üçüncü Kısım Onbirinci Bölümünün 5 inci madde hükümlerinden yararlananlara dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 ve diğerlerine ise 20 puan,
ilave edilecektir.

e) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre;

1) Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar ve veteriner hekim pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelin yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan,
2) Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 5 puan,
3) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü kadrolarında bulunanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan,
4) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan makinistlerin yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan,
ilave edilecektir.

f) Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan personel de 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesi kapsamında verilen aile yardımı ödeneğinden aynı usul ve esaslar dahilinde yararlandırılacaktır.

g) 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar uyarınca geliştirme ödeneği ödemeleri sona erecek olanların bu ödemelerine 31/12/2017 tarihine kadar devam edilecektir.

3- Anılan Toplu Sözleşmede, 1/1/2016-31/12/2017 döneminde maktu olarak verilmesi öngörülen ilave ücretler, bu ücretlerden faydalanacak olan kamu görevlilerinin diğer mali haklarından bağımsız olarak ve toplu sözleşmede öngörülen tutarlar üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra ayrıca ödenecektir.

4- 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmede yer alan hükümlerden aynı şekilde 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmede de yer alanlar, 2015 yılında olduğu gibi aynı usul ve esaslar çerçevesinde uygulanmaya devam edilecektir.

B) 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümler

18/12/2015 tarihli ve 6654 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (K) işaretli cetvelin “II. Konferans Ücreti” ile “III. Fazla Çalışma Ücreti” bölümleri ile aynı cetvelin “IV. Diğer Ödemeler”bölümünün dördüncü, onaltıncı, onyedinci, onsekizinci ve yirminci fıkralarında yer alan tutarların 1/1/2016-31/3/2016 döneminde yüzde 6,8 oranında artırılarak uygulanması hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Bu kapsamda, anılan dönemde 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (K) işaretli cetvelin;

1- “II. Konferans Ücreti” bölümünde her bir konferans için belirlenmiş olan 22,25 Türk Lirası 23,76 Türk Lirası olarak,

2- “III. Fazla Çalışma Ücreti” bölümünün “(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti” kısmının;

a) Birinci fıkrasında saat başı fazla çalışma ücreti olarak belirlenmiş olan 1,63 Türk Lirası 1,74 Türk Lirası olarak,
b) İkinci fıkrasının, (a), (b) ve (c) bentlerinde saat başı fazla çalışma ücreti olarak belirlenmiş olan 1,71 Türk Lirası 1,83 Türk Lirası olarak, (ç), (e) ve (g) bentlerinde saat başı fazla çalışma ücreti olarak belirlenmiş olan 1,63 Türk Lirası 1,74 Türk Lirası olarak, (d) ve (f) bentlerinde saat başı fazla çalışma ücreti olarak belirlenmiş olan 2,80 Türk Lirası 2,99 Türk Lirası olarak,
c) Üçüncü fıkrasında saat başı fazla çalışma ücreti olarak belirlenmiş olan 6,72 Türk Lirası 7,18 Türk Lirası olarak,
3- “III. Fazla Çalışma Ücreti” bölümünün “(B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” kısmında aylık maktu fazla çalışma ücreti olarak belirlenmiş olan 217 Türk Lirası 231,76 Türk Lirası olarak, 233 Türk Lirası 248,84 Türk Lirası olarak, 258 Türk Lirası 275,54 Türk Lirası olarak, 291Türk Lirası 310,79 Türk Lirası olarak, 347 Türk Lirası 370,60 Türk Lirası olarak, 403 Türk Lirası 430,40 Türk Lirası olarak ve 536 Türk Lirası 572,45 Türk Lirası olarak,

4- “IV. Diğer Ödemeler” bölümünün;

a) Dördüncü fıkrasında yer alan 1.410 Türk Lirası 1.505,88 Türk Lirası olarak,

b) Onaltıncı fıkrasında yer alan 98 Türk Lirası 104,66 Türk Lirası olarak,

c) Onyedinci fıkrasında yer alan 236 Türk Lirası 252,05 Türk Lirası olarak,

ç) Onsekizinci fıkrasında yer alan 112 Türk Lirası 119,62 Türk Lirası olarak,

ç) Yirminci fıkrasında yer alan 11,60 Türk Lirası 12,39 Türk Lirası olarak,

uygulanacaktır.

C) Diğer Hususlar

1- 2016 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 1.647 TL’dir.

2- 1/1/2016 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 4.092,53 TL’dir.

3- 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 1/1/2016 tarihi itibarıyla 3.839,10 TL’dir.

4- Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 1/1/2016-14/1/2016 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

Gereğini arz / rica ederim.

Maliye Bakanı

Naci AĞBAL

 

malihaklar