Yabancıların Konut Kredisi Kullanması

Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’deki bankalardan kredi kullanabilmeleri için gerekenler

Yabancılar konut kredisi kullanabilir mi?

Yabancı uyruklu vatandaşlar Tapu Kanununun değişen 35. maddesi ile Türkiye’den gayrimenkul satın alabiliyor. Yabancıların gayrimenkul satın alma sürecinde bazı yasal sınırlamalara uymaları gerekiyor.

Yabancı bir kişinin farklı şehirlerde de olsa, Türkiye’de satın alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 30 hektarı geçemiyor. Bu sınırlamalara uymak şartı ile yabancılar Türkiye’den ev sahibi olabiliyor.

Peki, ev alma sürecinde yabancılar konut kredisi kullanabilir mi? Yabancılara konut kredisi verilir mi?

Bazı bankalar yabancılara için konut kredisi verebiliyor. Yabancı konut kredisi koşulları bankadan bankaya değişkenlik gösterebiliyor.

Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’deki bankalardan kredi kullanabilmeleri için gerekenler:

-Satın alınacak gayrimenkulün tapusu,
-Kişinin pasaport fotokopisi,
-Yaşadığı ülkedeki ikamet adresini gösteren faturaların çıktısı (su, elektrik)
-Yurt dışında çalıştığı yerden imzalanmış son 3 aylık bordrosu.(bu durum Türkiye’de yaşayanlar için geçerli değil)
-Yurt-dışında önceki dönemlere ait banka hesap hareketlerini gösteren banka dekontları
-Varsa üzerindeki gayrimenkul veya değerleri ispatlayan belgelerin fotokopisi.

Kaynak: http://emlakkulisi.com/yabancilar-konut-kredisi-kullanabilir-mi/432938

 

yabancılarakonutsatımı

Kat İrtifakı İçin Gerekli Belgeler

-Vaziyet Planı
-Yönetim Planı

Kat irtifakı kurulması için gereken belgeler nelerdir?
-Kimlik belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
-Fotoğraf (1’er adet)
-İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki belgesi, Vekaletname vb.)
-Mimari proje
-Vaziyet Planı
-Yönetim Planı

 

Kat Karşılığı İnşaat
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur

Eşler boşandıktan sonra aile birliği bozulduğu için boşandıktan sonra aile konutu şerhi konulamaz.

 

-Aile konutu şerhi için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır.

Ayrıca, aile konutu şerhi işlenmesi gereken taşınmazın tapu sicilindeki ada/parsel bilgileri ile MERNİS üzerinden alınan yerleşim yeri verilerinin çakıştırılması gerektiği zaman belediye, muhtarlık, kadastro müdürlüğü, apartman yönetimi, LİHKAB vb. kurumlardan bu konuda durumu kanıtlayıcı nitelikte belge alınması gerekmektedir.

-Aile konutu eşlerin yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri mekandır. Eşler, evlilik birliğini beraberce yürütür ve yönetirler.

Eşler boşandıktan sonra aile birliği bozulduğu için boşandıktan sonra aile konutu şerhi konulamaz.

aile

Konut Finansmanı Sözleşmeleri

Geçerli bir sözleşme yapmamış olan konut finansmanı kuruluşu, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

Konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler ”Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun”da yer almıştır.

Bu kanunun 32. maddesi şöyle der:

1) Konut finansmanı sözleşmesi, konut edinmeleri amacıyla; tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılması ve bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kredi kullandırılmasına yönelik sözleşmedir.

2) Konut finansmanı sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan konut finansmanı kuruluşu, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

Kat Karşılığı İnşaat
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

Saklı Payda Zaman Aşımı

 
Makbule Çetin: Merhaba Özlem Hanım.
Annem vefaat etti babam başka bir kadınla evlendi.
Bir evi ve bir arabası var.
Aldığımız duyumlara göre hem evini hem de arabasını şimdiki eşine bırakacakmış.
Ben çocukları olarak bizlerin saklı payı olduğunu öğrendim.
Bu saklı pay olayında zamanaşımı var mı?
Açılacak davaya ne ad verilir?

Av. Özlem Ağca: Merhaba.
Saklı payın zedelendiğinin öğrenilmesinden itibaren bir yıl ve iyi niyetli olanlara karşı 10 yıl iyi niyetli olamayanlara karşı 20 yıldır. Burada mirasın açıldığı tarih baz alınır
Açılacak davaya Tenkis Davası denir.

 

soruları cevaplıyor
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

 

İş Güvencesi Tazminatı Koşulları

İşletmenin bütününü sevk eden ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile iş-yerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili olmaması gerekir.

Bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için aşağıdaki hususların birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

– İş-yerinin otuz veya daha fazla işçi çalıştıran iş-yeri olması

– Faydalanan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile bu iş-yerinde çalışan işçi olması

– Çalışanın iş-yerinde en az altı aylık kıdemi olan bir işçi olması

– İşletmenin bütününü sevk eden ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile iş-yerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili olmaması gerekir.

 

işgüvencesi

 

 

 

Yurtdışından Hayvan Getirme Muafiyeti

Yolcu beraberinde sadece evcil hayvan gümrük vergilerinden muafen getirilebilmekte olup, 2011/39 sayılı genelgemiz ile evcil hayvanlar; kedi, köpek ve kuş ile sınırlandırılmıştır

Yolcu beraberinde her türlü hayvan muafen getirilebilir mi?
Yolcu beraberinde sadece evcil hayvan gümrük vergilerinden muafen getirilebilmekte olup, 2011/39 sayılı genelge ile evcil hayvanlar; kedi, köpek ve kuş ile sınırlandırılmıştır.

Yolcu beraberinde kaç adet evcil hayvan muafen getirilebilir?
Evcil hayvanlardan toplam 2 adet veya 10 akvaryum balığı gümrük vergilerinden muafen getirilebilmektedir.

Evcil hayvan yolcu beraberinde getirilmek zorunda mıdır?
Evet. Evcil hayvanın yolcu beraberinde getirilmesi sağlanması gereken şartlardan biridir.

Yolcu beraberinde evcil hayvan getirildiğinde hangi belgeler gümrük idaresine sunulmalıdır?
Veteriner sağlık raporu, aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi gümrük idaresine sunulmalıdır.

Veteriner kontrolü yapılmakta mıdır?
Türkiye’ye giriş yapılan hava, kara, deniz kapılarında görevlendirilmiş veterinerler bulunmakta olup, evcil hayvanın Türkiye’ye girişinden önce hayvanların veterinerlerce kontrol edilmesi şarttır.

hayvan getirme
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

Türkiye’ye Getirdiğim Aracı Kimler Kullanabilir

Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıtlar, taşıt sahibinin, ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce kullanılabilir.

Turistik kolaylıklar kapsamında getirdiğim otomobilimi Türkiye’de benden başka kimler kullanabilir?

Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıtlar, taşıt sahibinin, ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce kullanılabilir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişiler dışında taşıt sahiplerinin de araçta bulunması koşuluyla seyahat süresince üçüncü şahıslarca da kullanılabilir.

Aksi halde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü uyarınca hakkınızda cezai işlem yapılır.

soruları cevaplıyor
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

Boşanma Davasında Eşlerin Kusur Oranlarının Belirlenmesi

Bir eşin sürekli hakaret etmesine karşın, sadakatsiz davranan diğer eş eşit kusurlu sayılır.
Yargıtay uygulamasında eşit kusur sayılan değişik örneklere rastlamak mümkün.

Evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma davasında eşlerin kusur oranlarının belirlenmesini şu başlıklar altında açıklayabiliriz.

-Genel Olarak
Eşlerin kusur oranlarının belirlenmesi fer’i hükümlerinin uygulanması açısından önem kazanmaktadır.
Tarafların kusur durumlarını belirleyen bozma ilamına uyulduktan sonra yeniden kusur değerlendirmesi yapılamaz.

-Eşlerin Eşit Kusurlu Sayılması
Bazı örnekler;
Eşlerden birinin güven sarsıcı davranışlarda bulunmasına karşılık diğer eş fiziksel şiddet uygulamışsa eşler eşit kusurlu sayılır.
Bir eşin hakaret etmesine karşın ona fiziksel şiddet uygulayan diğer eş eşit kusurlu sayılır
Eşlerden birinin güven sarsıcı davranışlarda bulunmasına karşılık diğer eş sadakatsiz davranmışsa eşler eşit kusurlu sayılır.
Bir eşin sürekli hakaret etmesine karşın, sadakatsiz davranan diğer eş eşit kusurlu sayılır.
Yargıtay uygulamasında eşit kusur sayılan değişik örneklere rastlamak mümkün.
-Eşin Az Kusurlu Sayılması
Bazı durumlarda boşanmaya sebep olan olaylarda eşlerden biri az kusurlu sayılabilir.

-Eşin Ağır Kusurlu Sayılması
Eşlerden birinin hakaret etmesine karşılık diğer eş fiziksel şiddet uygulamış, hakaret etmiş ve tehdit etmişse ağır kusurlu sayılır.

-Eşin Tam Kusurlu Sayılması
Boşanmaya sebep olan olaylarda eşin tam kusurlu olduğu durumlara şu örneği verebiliriz.
-Boşanmaya neden olaylarda koca akıl hastası olduğundan kusuru bulunmadığı gibi eşini döven davacı tam kusurludur.

kusur oranları
Ağca Hukuk ve Danışmanlık

Bedelsiz Araç İthalatında İstenen Belgeler

Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgeleri aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca aslının alıkonulması sonucu ibraz edilemediğine ilişkin belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği.

-Türk vatandaşlığına geçiş hali hariç olmak üzere, pasaport veya NATO Seyahat Emri, Lasse-Passe vb. pasaport yerine geçen belgeler.

-Teslim-Tesellüm Belgesi.

-Aile ünitesi uygulanan hallerde vukuatlı nüfus kayıt örneği.

-Yerleşim yeri olan ülkede, işverenden ilişiklerinin kesildiğine dair belge ile İs ve İsçi Bulma Kurumundan issizlik parası veya yardımı almadıklarını, keza ilgili makamlardan mevcut ikamet kaydını sildirdiklerini belgelemeleri; ayrıca ihtiyarlık sigorta primi kesintilerini durdurduklarına dair belge ve öğrenci iseler okulla ilişiklerinin kesildiğini gösteren belgeyi dış temsilciliklerimize ibraz etmeleri üzerine, yerleşim yerlerinin nakledildiğine dair ilgili temsilciliklerce düzenlenecek ikamet nakil belgesi.

-Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet etme süresinin tespitine yönelik kisinin yurda giriş-çıkış kayıtları.

-Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgeleri aslı; yurtdışında bulunduğu ülke makamlarınca aslının alıkonulması sonucu ibraz edilemediğine ilişkin belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği. Trafik veya mülkiyet belgesinin herhangi bir nedenle yenilenmesi halinde, aracın önceden de aynı kisi/kişilerden biri adına kayıtlı olduğunun belgelendirilmesi şartıyla önceki trafik veya mülkiyet belgelerindeki tarih esas alınır.
İthal talebinde bulunmayan esin 5 yıl geçmedikçe yeniden ithal izni verilmesi için müracaat etmeyeceğine dair taahhütname

-Kamu görevlilerince yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde atama kararı ve görevin sona erdiğini gösteren bağlı bulundukları kamu kurum veya kurulusu tarafından verilecek belge.

-Türk vatandaşlığına geçişi gösteren belge.

-Veraset yoluyla yapılacak serbest dolasıma giriş ilemlerinde veraset ilam

-Veraset yoluyla yapılacak serbest dolasıma giriş işlemlerinde, miras bırakacak kisinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olduğunun ispatı için yurda giriş-çıkış kayıtları.

-Veraset yoluyla yapılacak serbest dolasıma giriş işlemlerinde muafiyetten yararlanacak kisinin Türkiye’de yerleşik olduğunun ispatı için vukuatlı nüfus kayıt örneği.

-Veraset yoluyla yapılacak serbest dolasıma giriş işlemlerinde, birden fazla varis bulunması halinde, Türkiye’de bulunan diğer mirasçılar için noter tasdikli “feragat mukavelesi”.

kaynak: www.emngumruk.com

istenen belgeler
Ağca Hukuk ve Danışmanlık